Pievienojies kampaņai ‘’Rīcības dienas’’ un rīkojies nākotnes vārdā

Ar saukli ‘’Planēta pirmajā vietā!’’ šodien sākas ikgadējā kampaņa ‘’Rīcības dienas’’, kad aktualizējam globālus vides aizsardzības izaicinājumus un mudinām rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā ne tikai konkrētajā nedēļā, bet arī ilgtermiņā. Ikviens interesents ir laipni aicināts piedalīties kampaņā, lai vērstu sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības izzušanai, klimata pārmaiņām un bezatkritumu dzīvesveidam. Šajā nedēļā 42 000 bērnu un jauniešu no vairāk kā 125 izglītības iestādēm vērsīs uzmanību šīm tēmām.

Aktualizējot vienu no Rīcības dienu 2023 tēmām – bezatkritumu dzīvesveids – Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Piejūra’’ rīkos andelēšanās burziņu ‘’Kas man lieks – citam prieks!’’ aicinot andelēties ar apģērbu un apaviem, papildu tam tiks ierīkots grāmatu maiņas punkts ar nosaukumu ‘’Grāmatu ceļojums!’’. Savukārt Trikātas pamatskolas jaunieši dosies pārgājienā, ar noteikumu – ņemt līdzi pārtiku tik, cik varēs apēst, un ja izveidojas pārpalikumi, pārrunās kādu ietekmi tie atstāj dabā.

Veršot uzmanību tēmai bioloģiskā daudzveidības izzušana – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā tiks uzstādīta skolas teritorijā kukaiņu māja jeb viesnīca, lai jaunieši iepazītu kukaiņu dzīvi un tiktu veicināta sugu daudzveidība apkārtējā vidē. Turpretī Stalbes pamatskolā norisināsies akcija  “Dāvini košumkrūmu, puķes vai kociņa stādus Zaļās klases apstādījumu ierīkošanai” ar mērķi ierīkot dārzu nākamā gada pavasarī, bet Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” norisinasies meistarklase, kur stāstīs par augu sēklu ievākšanu un cik būtiski ir izskaust invazīvās sugas.

Domājot par klimata pārmaiņām – Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestādē tiks rīkotas aktivitātes efektīvai elektroenerģijas taupīšanai un vairāk laika pavadīšanai ārpus telpām, ieviešot to visu gadu garumā. Savukārt Nīkrāces pamatskolā norisināsies Mārtiņdienas tirdziņš, kur jaunieši piedalīsies ar pašaudzētiem produktiem un gatavotiem ēdieniem.

Vairākās izglītības iestādēs tiks rīkoti gājieni, debates, izglītojošas mācību stundas par vides problēmām, veikti pētījumi, rīkotas zibakcijas un pat atkritumu auditi, kā arī notiks dažādas aktivitātes ārā, veidotas ekskursijas un konkursi. Ar Rīcības dienu dalībniekiem  var iepazīties Ekoskolu mājaslapā, kurā ir aprakstīta katra dalībnieka aktivitāte un atrašanās vieta Latvijā: ej.uz/erd23 

Rīcības dienu 2023 mērķis ir palīdzēt sabiedrībai saprast, ka Zaļā kursa mērķu sasniegšana un planētas saudzēšana ir mūsu visu interesēs, jo planēta ir pirmajā vietā. Tā nodrošina mums nepieciešamos resursus un apstākļus, lai dzīvotu. Tikai no mums ir atkarīgs kādā vidē mēs dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm. Tāpēc Latvijas skolas Rīcību dienu nedēļā organizē dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes un uzsāk praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt vietēja mēroga risinājumus globālām vides problēmām.

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 48 700 izglītības iestādes 73 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Papildu informācija:

Daniels Trukšāns, e-pasts: daniels.truksans@videsfonds.lv

Līva Stade, e-pasts: liva.stade@videsfonds.lv

Kampaņa norisinās “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2023.gadā” (proj.nr. 1-08/54/2023) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par kampaņas saturu atbild projekta īstenotājs nodibinājums “Vides izglītības fonds”.

Kampaņa norisinās LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

To top